ارزیابی پایداری مکانیکی-شیمیایی دیواره چاه

استفاده از مدل‌های یک‌بعدی ژئومکانیکی در سال‌های اخیر به‌عنوان یک راه حل مؤثر در ارائه پیشنهادات پنجره ایمن وزن گل و اجتناب از شرایط ناپایداری ناشی از عدم بکارگیری وزن مناسب گل حفاری مطرح شده است. در این پروژه ه در مدت یک سال انجام می‌شود، با نگاهی نو و در نظر گرفتن همزمان عوال مکانیکی و شیمیایی به این مسئله پرداخته شده است. به بیان دیگر علاوه بر شناسایی عوامل مؤثر بر ناپایداری چاه در دو دسته مکانیکی و شیمیایی، به ارائه راهکار فناورانه پرداخته می شود.