توسعه مدل‌های تخمین خصوصیات ژئومکانیکی با مطالعات آزمایشگاهی

امروزه استفاده از روابط توسعه یافته برای تخمین خصوصیات ژئومکانیکی یکی از ارکان مطالعات ژئومکانیکی در طیف وسیعی از کاربردهای حوزه صنایع بالادستی نفت و گاز همچون ارزیابی پایداری چاه، بهینه‌سازی‌های حفاری، طراحی عملیات مختلف بهبود تولید و ازدیاد برداشت است. در این پروژه که یکی از پروژه‌های فعال در زمینه خدمات فناورانه مبتنی بر مطالعات آزمایشگاهی است، روابط جامع با قابلیت اطمینان بالا بین پارامترهای مختلف پتروفیزیکی و ژئومکانیکی توسعه می‌یابد تا علاوه بر ایجاد یک بانک اطلاعاتی کاربردی، مرجعی معتبر از روابط مطابق و هماهنگ با شرایط میدان و مخزن مورد مطالعه حاصل شود