توسعه مدل‌ تخمین فشار منفذی با داده‌های لرزه‌ای و نگارهای چاه

بدون شک تخمین مدل فشار منفذی در ارزیابی‌های ژئومکانیکی و همچنین طراحی عملیات حفاری، بخصوص تعیین پنجره ایمن وزن گل یکی از کلیدی‌ترین عملیات در صنایع بالادستی نفت و گاز است. در این پروژه، به منظور کاهش عدم قطعیت مدل‌های سه بعدی و چهاربعدی، مدل‌های تخمین فشار منفذی با استفاده از داده‌های لرزه‌ای سه‌بعدی و همچنین نگارهای چاه با استفاده از روش‌های نوین و ترکیبی ارائه می‌شود. از این مدل می‌توان در ارزیابی‌های پایداری چاه، ساخت مدل‌های  سه‌بعدی ژئومکانیکی و همچنین شبیه‌سازی‌های توأمان هیدرو-ترمو-مکانیکی (THM) استفاده کرد. از مهم‌ترین دستاوردهای این پروژه کاهش ریسک مرتبط با تخمین فشار منفذی در میادین هیدروکربوری است.

reservoir model