فعالیت‌های ما در زمینه ارائه خدمات فناورانه

یکی دیگر از زمینه‌های فعالیت شرکت زمین فناوران نفت آسیا، ارائه خدمات فناورانه در قالب پروژه‌های مدل‌سازی ژئومکانیکی یک بعدی و سه بعدی و همچنین امکان‌سنجی و طراحی عملیات شکست هیدرولیکی است. در این راستا با استفاده از دانش به روز کارشناسان و همچنین بهره گیری از نظر مشاوران بین‌المللی سطح بالا، به شناسایی مسائل، مشکلات و اراده راهکارهای فناورانه پرداخته می‌شود.

مدل‌سازی ژئومکانیکی یک بعدی

تخمین خصوصیات ژئومکانیکی در مسیر حفاری با استفاده از نگارهای درون‌چاهی پایه و اساس تمام مدل‌سازی‌های پیشرفته سه و چهاربعدی است. با توسعه چنین مدل‌هایی، پروفیل تنش و خصوصیات مقاومتی سنگ‌های پیرامون چاه شناسایی شده و به کاهش عدم قطعیت‌های مدل‌های سه بعدی کمک چشم‌گیری می‌کند. از آنجا که از مدل‌های ژئومکانیکی در طول چاه برای توسعه مدل‌های سه‌بعدی با کمک داده‌های لرزه‌ای استفاده می‌شود بنابراین استفاده از فرایندی اصولی در توسعه این چنین مدل‌هایی ضروری است.

مدل‌سازی ژئومکانیکی سه‌بعدی

مدل‌های سه بعدی ژئومکانیکی کاربردهای گسترده‌ای در زمینه‌های طراحی مسیر حفاری جدید، شناسایی نواحی پرمخاطره مخزن از نظر پایداری، استفاده در مدل‌های توأمان (کوپل شده) با مدل‌های دینامیکی مخزن و ارزیابی پایداری چاه‌ها حین تولید و در نهایت ارزیابی روند تولید در طول عمر مخزن دارد. توسعه این مدل‌ها با کم‌ترین خطای ممکن و سطح قابلیت اطمینان بالا بر اساس روش‌های مبتنی بر هوش مصنوعی و ترکیبی یکی از زمینه‌های فعالیت شرکت زمین فناوران نفت آسیا در ارائه خدمات فناورانه است.

reservoir model

طراحی عملیات شکست هیدرولیکی

یکی از چالشی‌ترین عملیات تحریک چاه و بهبود تولید-ازدیاد برداشت، عملیات شکست هیدرولیکی است. پیچیدگی مدل‌سازی‌ها، هزینه بالای اجرای عملیات، ریسک بالا در صورت عدم انجام مطالعات پیش امکان سنجی اختصاصی و در نتیجه نبود تجربه کافی ملی در زمینه طراحی و اجرای این عملیات، همه و همه از مواردی است که اهمیت موضوع را برجسته می‌کند. یکی از فعالیت‌های شرکت زمین فناوران نفت آسیا در ارائه خدمات فناورانه، طراحی و امکان‌سنجی عملیات شکست هیدرولیکی با مشاوره و همکاری مشاوران و همکاران سطح بالای بین المللی در مخازن هیدروکربوری کشور است.